Plaats je melding

Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Disclaimer. Sadaqa.nl kan deze allemaal van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

 

Artikel 1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
 • De Website: de website Sadaqa.nl,
 • Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
 • Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;
 • Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
 • Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
 • Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en e-mailadres;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Sadaqa.nl anderzijds.
 • 2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie plaatsen

 • 3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Sadaqa.nl. Daarbij gelden de overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Sadaqa.nl te bepalen aantal dagen.
 • 3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Sadaqa.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
 • 3.3 Sadaqa.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Sadaqa.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

 • 4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 • 4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
 • 4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.
 • 4.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
 • 4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
 • 4.6 Sadaqa.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Sadaqa.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.
 • 4.7 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. Vrijwaring

 • 5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • 5.2 Adverteerder vrijwaart Sadaqa.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Sadaqa.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

 • 6.1 Sadaqa.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Sadaqa.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
 • 6.2 De informatie die door Sadaqa.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Sadaqa.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden. 6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Helpdesk

 • 7.1 Sadaqa.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.
 • 7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Sadaqa.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 8. Gebruik van persoonsgegevens

 • 8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van De Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van De Website.
 • 8.2 In het kader van onze dienstverlening legt Sadaqa.nl gegevens vast. Sadaqa.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kunt u eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van u zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.
 • 8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
 • 8.4 Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 • 8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Sadaqa.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.
 • 8.6 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Artikel 9. Beveiliging

 • 9.1 Sadaqa.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 • 9.2 Sadaqa.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 10. Sites en diensten van derden

 • 10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Sadaqa.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • 10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Sadaqa.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. Uitsluiting

 • 11.1 Sadaqa.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 • 11.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Sadaqa.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 • 12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Sadaqa.nl respectievelijk haar licentiegevers.
 • 12.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Sadaqa.nl 

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 13.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 • 13.2 Op de overeenkomst tussen Sadaqa.nl en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.
 • 13.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Sadaqa.nl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.